Waar zijn wij nu actief mee bezig? Waar zijn wij nu actief mee bezig?
Graag uw aandacht voor de volgende berichten:
Wat is er de komende dagen te doen:
Kerstprogramma
Onderstaand treft u, naast goede wensen voor de komende feestdagen, ook belangrijke informatie aan over onze gemeenten die vanaf 1 januari samen als Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam i.w. verder gaan. De officiële handelingen daarvoor vinden naar verwachting eind februari / begin maart plaats, maar vanaf januari gaan we in praktische zin als één gemeente functioneren.   

Nieuwe liturgie
Vanaf 1 januari gaan wij de nieuwe liturgie volgen die de gezamenlijke liturgiecommissie van De Ark en de Dorpskerk voor de Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam i.w. heeft samengesteld en door de kerkenraad goed is bevonden. Dat samenstellen was in zekere zin niet moeilijk omdat de liturgieën van De Ark en de Dorpskerk veel gelijkenis vertonen en beide een eenvoudig oecumenisch karakter hebben. Toch zijn er ook verschillen. De liturgische gewoontes van beide gemeenten moesten worden samengevoegd voor de nieuwe gemeente in de hoop een liturgie te maken die aan beide gemeenschappen recht doet, voor beide iets nieuws heeft en voor beide iets vertrouwds. Welnu, dat aardig gelukt. Om een aantal veranderingen te noemen: de afkondiging over de bloemen wordt voortaan gedaan door de diaken van dienst bij de collectes; de taak van de ouderling van dienst is voortaan in beide kerken gelijk, het welkom heten van de gemeente, het doen van eventuele mededelingen over de liturgie en het aansteken van de kaarsen op de tafel; bij het evangelie gaan we niet meer staan, zoals het in de Dorpskerk de gewoonte was. Voortaan gaan we in beide kerken staan bij het zingen van het gloria (en natuurlijk als de geloofsbelijdenis gezongen of gesproken wordt); ‘drempelgebed’ heet niet langer drempelgebed, maar ‘gebed van toenadering’, zoals het ook in de dienstboeken van de PKN genoemd wordt; en tot slot wordt er in de Dorpskerk nagedacht over een in het kerkgebouw passende manier om de liturgie te tonen op een groot beeldscherm. Dat was het. Kort samengevat. Meer is het niet. Maar wel het verheugende besef dat we vanaf september alle diensten gezamenlijk vieren en, laat het maar eens gezegd zijn, dat het uitstekend bevalt.

- Zoals gebruikelijk is er op oudejaarsavond een avondgebed in de Dorpskerk, georganiseerd door de oecumenische werkgroep Schiedam Noord. Aanvang: 19.30 uur

Beleidsplan 2019 – 2023
Mede op basis van door de gemeente in bijeenkomsten in april en mei van dit jaar ingebrachte opmerkingen en informatie, heeft de gezamenlijke kerkenraad van De Ark en de Dorpskerk in haar vergadering van september jl. het Beleidsplan voor de periode 2019 – 2023 vastgesteld. U treft achterin de kerk afdrukken daarvan aan. Zij die het graag digitaal ontvangen treffen het als bijlage bij dit bericht aan.  


De gezamenlijke kerkenraad van De Ark en de Dorpskerk wenst u
fijne kerstdagen en een goed 2019 toe.
 
In gesprek aanbod cursussen en geloofsactiviteiten 2018-2019
Klikt u op de afbeelding dan ziet u het hele programma Geloofsactiviteiten
 
Agenda van de Dorpskerk
 
Leeftijdsgroepen-doelgroep
30+ groep
40+ groep
Praatgroep alleenstaanden
 
Jeugd
Kliederkerk
Brug - en Stuurgroep
Catechese
Belijdeniscatechese
Voor jong en oud-er
 
 
terug