Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Onder deze naam is een groep vrijwilligers druk doende met de stoffelijke zaken die ook tot een kerkgemeenschap horen. Zij maken deel uit van de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Schiedam. Te noemen zijn: het beheer van de kerkelijke gebouwen en alles wat daarmee te maken heeft. Zoals de verwarmingsinstallatie, de geluidsinstallatie, de orgels, etc. De fulltime koster/beheerder wordt bijgestaan door een aantal technisch geschoolde mensen die tevens zitting hebben in het college. Zij adviseren omtrent de uit te voeren werkzaamheden, sluiten contracten af met de uitvoerders en zijn verantwoordelijk voor de meerjarenbegroting. Zo ook hebben voorzitter, secretaris, penningmeester, boekhouder en salarisadministrateur hun eigen taken in het college.
Wanneer we samen gestalte willen geven aan de opdracht van de gemeente hebben we daarvoor middelen nodig. In de kerk praat je dan allereerst over de inzet van mensen. En dat zijn er (gelukkig) nog heel wat. Maar natuurlijk kunnen we ook niet zonder geld. En deze geldmiddelen worden bijeengebracht door de gemeenteleden zelf. Er is geen subsidieloket bij het Schiedamse Stadskantoor!
Geld komt binnen via schenkingen, legaten en collecten in de kerkdienst, maar toch vooral in de vorm van 'vaste vrijwillige bijdragen'. 'Geloven kost wat', was eens het motto van de jaarlijkse actie 'Kerkbalans' die in het begin van elk jaar door het college wordt gehouden.
Tijdens deze actie wordt ieder gemeentelid gevraagd om haar vrijwillige bijdrage voor dat jaar op te geven. Een incassomachtiging wordt enorm op prijs gesteld.
Alle personen die in dienst zijn van onze gemeente worden volgens landelijke richtlijnen betaald door het college van kerkrentmeesters.
Door de werkgroep Financiën worden alle begrotingen en jaar-rekeningen nagekeken en besproken. E.e.a. wordt voorzien van advies overgedragen aan de Algemene Kerkenraad. Tevens voeren de leden van de financiële controlecommissie controles uit bij de penningmeesters van alle kerkelijke instanties en doen hier verslag van. Op deze manier is de interne controle van alles wat met geld te maken heeft goed geregeld. Zo maken we samen mogelijk wat bij kerk-zijn hoort: getuigenis, dienst en gemeenschap in plaatselijk en landelijk werk en tot ver over de grenzen heen.
 
terug