Diaconaat en werelddiaconaat Diaconaat en werelddiaconaat

Diaconie Protestantse Gemeente Schiedam

Het College van diakenen is het beleidsorgaan voor de diaconale zaken van de wijken Schiedam Stad en Schiedam Noord. De opdracht van het diaconaat is te helpen waar geen helper is, stem te geven aan hen die geen stem hebben en het bewustmaken van de gemeente aan haar diaconale roeping.  Om deze opdracht gestalte te geven worden binnen de gemeente de volgende activiteiten uitgevoerd:
 • Het inzamelen en beheren  van de diaconale gelden. In oktober wordt de huis-aan-huis-collecte Jaarlijkse Diaconale Bijdrage gehouden. Met de opbrengst hiervan betaalt de diaconie haar vaste lasten zodat de collectes tijdens de eredienst bestemd kunnen worden voor diaconale doelen.
 • het onder de aandacht brengen van diaconale hulp in binnen -en buitenland d.m.v. de collectes en publicaties
 • het verlenen van persoonlijke hulp bij financiële problemen, waarbij de mogelijkheden van sociale voorzieningen worden betrokken. Dit kan door schenking van goederen, een eenmalige of periodieke gift of een diaconale lening zonder rente. Om de privacy te waarborgen wordt dit binnen de diaconie in zeer kleine kring behandeld.
 • Ondersteunen van vakantieweken voor ouderen en mensen met een handicap in het Roosevelthuis te Doorn en De Werelt in Lunteren.
 • Organiseren van een jaarlijkse uitje voor ouderen
 • Verzorgen van kerstattenties op maat
 • Kerktelefoon voor hen die aan huis gebonden zijn
 • Viering Heilig Avondmaal
 • het organiseren van een vastenmaaltijd in de 40 dagentijd
 • het organiseren van actie schoenendoos
 • het mede organiseren van de oogstdienst
 • het organiseren van Sam’s kledinginzamelingsactie
 • Op plaatselijk gebied is de diaconie vertegenwoordigd of verleent financiële steun aan Ontmoetingshuis de Weerklank en Missionair Diaconaal Centrum de Wissel, Sectie Diaconaat Raad van Kerken Schiedam, Stichting Uitgeprocedeerde Asielzoekers Schiedam, Uitdeelpunt Voedselbank Schiedam.
De diaconie is vertegenwoordigd in de werkgroep Werelddiaconaat.
 
Een gedeelte van het vermogen is als lening ondergebracht bij Oikocredit. Dit fonds verschaft leningen voor economische doeleinden aan corporaties en achtergestelden in ontwikkelingslanden die bij banken niet voor krediet in aanmerking komen.

NL29 ABNA 0981 3480 68 tnv Diaconie PKN-Schiedam.
Centraal postadres: Postbus 532, 3100 AM Schiedam

Werkgroep Werelddiaconaat

De werkgroep stelt zich tot doel om binnen onze kerken het werk van Zending, Wereld-diaconaat en Ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht van gemeenteleden te brengen.
Door artikelen in kerkbladen, themadiensten en projecten worden gemeenteleden zoveel mogelijk bij het werk van zending en werelddiakonaat betrokken. 
terug