Bijzondere diensten Bijzondere diensten
Avondmaal:
Circa 6 keer per jaar is er gelegenheid om in een ochtenddienst aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. De viering staat open voor ieder die Jezus Christus belijdt als Heer en Verlosser, ook voor gasten en kinderen.
 
Oecumenische vieringen Schiedam - Noord:
Vertegenwoordigers van onze gemeente en de Jacobus Parochie komen bijeen om oecumenische activiteiten te bespreken en voor te bereiden. Hier vallen in elk geval alle gezamenlijke diensten onder zoals:
- de gezamenlijke oudejaarsdienst;
- “de kerkendag” in september/oktober;
- de oecumenische viering in januari rond de week van het gebed voor de Eenheid;
- de oecumenische viering in juni.
Bij alle genoemde diensten is het streven van de werkgroep om, zowel een protestantse als een Rooms Katholieke voorganger aan de betreffende dienst te laten meewerken.
 
De leden van de werkgroep:  
Hans van der Linden  
Ds. J.A. Tielkemeijer  
Mevr. L.  Rietman  
Mevr. G. de Boer  
Contactpersoon:  
Mevr. L. Rietman      010-7370322
                                                                                                           
   
Dankdag voor gewas en arbeid:
De dankdag voor gewas en arbeid is een kerkelijke feestdag   Op deze dag dankt men God voor de oogst en het dagelijks eten waarin wordt voorzien.De dankdag werd voor het eerst gevierd in de Middeleeuwen. Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid. Wij vieren deze dag in een zondagse eredienst.
De oogstdienst, dat is de eerste zondag van november.
In deze dienst staat er voor in de kerk een rijkdom aan gewassen,
de oogst die wij mogen delen met vele anderen.
Ons motto......
'Breng een beetje geluk in het leven van anderen. 
En voel hoe de warmte op jezelf terugkaatst, " speelt hierin een grote rol.
De jongeren gaan naar de verzorgingstehuizen om daar de ouderen te verwarmen en de gemeente krijgt de gelegenheid om vrij te delen van de oogst aan hen die een beetje extra liefde en warmte en kunnen gebruiken. Gemeenteleden, familieleden, buren, wie het ook is, verblijdt ze met een bezoek, wat aandacht en liefde en de oogst van de kerk.
 
Gedachtenis der gestorvenen:
In november, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wordt in de kerkdienst de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden opgelezen en een korte stilte wordt in acht genomen. Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer familieleden van de overledenen hierbij aanwezig zijn. Om die reden worden zij door de kerkenraad begin november schriftelijk uitgenodigd.
Na de dienst zijn zij van  harte welkom om over de dienst na te praten en elkaar te ontmoeten .
terug