Over ons Over ons

Na de Tweede Wereldoorlog begon er in het dorp Kethel een kleine Gereformeerde gemeenschap te groeien. Men kwam bijeen in het voormalige Gemeentehuis (nu restaurant ‘t Oude Raedthuys) en later in ‘t Schepphuis, achter de Dorpskerk. In 1957 is er aan de Zwaluwlaan een houten noodkerk gebouwd, De Ark. Toen Schiedam-Noord verder uitbreidde, kwam er behoefte aan een nieuw kerkelijk centrum en sinds 1971 komt men dus bijeen in het huidige gebouw De Ark.

Nieuwe fusie:
Onderstaand treft u, naast goede wensen voor de komende feestdagen, ook belangrijke informatie aan over onze gemeenten die vanaf 1 januari samen als Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam i.w. verder gaan. De officiële handelingen daarvoor vinden naar verwachting eind februari / begin maart plaats, maar vanaf januari gaan we in praktische zin als één gemeente functioneren.   

Nieuwe liturgie
Vanaf 1 januari gaan wij de nieuwe liturgie volgen die de gezamenlijke liturgiecommissie van De Ark en de Dorpskerk voor de Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam i.w. heeft samengesteld en door de kerkenraad goed is bevonden. Dat samenstellen was in zekere zin niet moeilijk omdat de liturgieën van De Ark en de Dorpskerk veel gelijkenis vertonen en beide een eenvoudig oecumenisch karakter hebben. Toch zijn er ook verschillen. De liturgische gewoontes van beide gemeenten moesten worden samengevoegd voor de nieuwe gemeente in de hoop een liturgie te maken die aan beide gemeenschappen recht doet, voor beide iets nieuws heeft en voor beide iets vertrouwds. Welnu, dat aardig gelukt. Om een aantal veranderingen te noemen: de afkondiging over de bloemen wordt voortaan gedaan door de diaken van dienst bij de collectes; de taak van de ouderling van dienst is voortaan in beide kerken gelijk, het welkom heten van de gemeente, het doen van eventuele mededelingen over de liturgie en het aansteken van de kaarsen op de tafel; bij het evangelie gaan we niet meer staan, zoals het in de Dorpskerk de gewoonte was. Voortaan gaan we in beide kerken staan bij het zingen van het gloria (en natuurlijk als de geloofsbelijdenis gezongen of gesproken wordt); ‘drempelgebed’ heet niet langer drempelgebed, maar ‘gebed van toenadering’, zoals het ook in de dienstboeken van de PKN genoemd wordt; en tot slot wordt er in de Dorpskerk nagedacht over een in het kerkgebouw passende manier om de liturgie te tonen op een groot beeldscherm. Dat was het. Kort samengevat. Meer is het niet. Maar wel het verheugende besef dat we vanaf september alle diensten gezamenlijk vieren en, laat het maar eens gezegd zijn, dat het uitstekend bevalt.

Kerstavond, kerstmorgen en oudejaarsavond
Enige aanvulling op het kerkblad: 
- aan de Kinderkerstnachtdienst werkt mee pastor Guus Ruijl
- voorganger in de Kerstnachtdienst is ds. Dolf Tielkemeijer
- op Kerstmorgen is er een voorzang voor de dienst vanaf 09.45 uur. De dienst begint om 10.00 uur. Voorganger is ds. Dolf Tielkemeijer
- Zoals gebruikelijk is er op oudejaarsavond een avondgebed in de Dorpskerk, georganiseer door de oecumenische werkgroep Schiedam Noord. Aanvang: 19.30 uur

Avondmuziek
Op zondagavond 23 december bent u van harte welkom in de Dorpskerk bij een Festival of Lessons en Carols naar Engels voorbeeld. Aanvang 19.uur. Haags Kleinkoor o.l.v. Hans Jansen. Lector: Fiona Slager en ds. Dolf Tielkemeijer liturg

Beleidsplan 2019 – 2023
Mede op basis van door de gemeente in bijeenkomsten in april en mei van dit jaar ingebrachte opmerkingen en informatie, heeft de gezamenlijke kerkenraad van De Ark en de Dorpskerk in haar vergadering van september jl. het Beleidsplan voor de periode 2019 – 2023 vastgesteld. U treft achterin de kerk afdrukken daarvan aan. Zij die het graag digitaal ontvangen treffen het als bijlage bij dit bericht aan.  
Flyer diensten rond Kerst en oudejaarsavond.  
In de bijlage vindt u nogmaals een overzicht van de diensten rond Kerst en de jaarwisseling.
U ontving dit al eens als onderdeel van de Kerstbrief, maar met bijgaand heeft u de mogelijkheid om  deze informatie door te sturen naar familie, kennissen en bekenden.

De gezamenlijke kerkenraad van De Ark en de Dorpskerk wenst u
fijne kerstdagen en een goed 2019 toe.

 
Organisatie Organisatie

In onze kerk zijn veel gemeenteleden actief die op verschillende manieren hun steentje bijdragen aan het werk in de gemeente. Zo heeft iedere wijk zijn eigen wijkkerkenraad die zich bezighoudt met pastoraat, erediensten, diaconaat etc. Lid van de wijkkerkenraad Noord (De Ark) zijn ouderlingen, ouderling-kerkrentmeester, diakenen en de predikant.

ds. Gert KwakkelOnze wijkpredikant is drs. Hans van der Linden. Hij is sinds 19 januari 2017 tijdelijk in dienst als onze herder, theoloog, inspirator en een beetje als aanjager en manager.
Hij is te bereiken via mail of telefonisch 010-4714796/ 06-49430951.

De ouderlingen hebben als lid van de kerkenraad een bijzonder mooie taak: zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Zij zorgen ervoor - met vorming en toerusting - dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen. Samen met de predikant is hen bovendien de herderlijke zorg voor onze gemeente toevertrouwd, o.a. in de vorm van pastoraat.

De kerkrentmeester is met name verantwoordelijk voor het beheer en de financiën van onze wijkgemeente en het gebouw.

De meeste diakenen zijn helpers en doeners: met een open oog voor kwetsbare mensen, voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld, zowel binnen als buiten de gemeente. Hierbij kun je denken aan het (mede)-organiseren van een vakantieweek voor gemeenteleden met een handicap in het Roosevelthuis te Doorn of de kledingactie Mensen in Nood. Bovendien zijn de diakenen gezamenlijk verantwoordelijk voor de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen, beheren en besteden, zoals het verlenen van persoonlijke hulp bij financiële problemen, waarbij alle mogelijkheden van sociale voorzieningen worden betrokken. Dit kan door schenking van goederen, een eenmalige of periodieke gift of een diaconale lening zonder rente. Om de privacy te waarborgen wordt dit binnen de diaconie in zeer kleine kring behandeld.

De Diaconie is mede afhankelijk van jouw informatie. Laat het ons weten als jij of iemand die je kent onze hulp kan gebruiken: mail of als je liever iemand spreekt: Janny Meijboorm-Vuyk, 010-4701018

Als je langskomt in De Ark zal je onze koster/beheerder Arianne Nagtegaal ontmoeten. Zij verricht de werkzaamheden binnen het kerkgebouw en de ontmoetings- en vergaderruimten. Bovendien is zij verantwoordelijk voor de exploitatie van het Zalencentrum: verhuur, keuken en buffet. Lees meer

Er zijn nog meer gemeenteleden actief die op verschillende manieren hun steentje bijdragen aan het werk in de gemeente, zoals leden van werkgroepen vormings en toerustingswerk, commissie liturgie en eredienst, de lopers van Kerkbalans, de leiders van de kindernevendienst… Kortom: de overige vrijwilligers. Teveel om hier allemaal te noemen. Op de volgende pagina's van de website kun je over activiteiten voor u of voor jou lezen.