ANBI Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-Noord te Schiedam ANBI Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-Noord te Schiedam
Algemene gegevens van de Protestantse Gemeente te Schiedam behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-Noord gevestigd te Schiedam
Telefoonnummer (facultatief): 010-4718009
RSIN/Fiscaal nummer: 8029.58.308
Website adres: http://www.pknschiedam.nl
E-mail: ...
Adres: Cornelia van Zantenplein 51
Postcode: 3122 HM
Plaats: Schiedam
Postadres: ...
Postcode: ...
Plaats: Schiedam
 
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen die allen het uitgangspunt en doel van de stichting onderschrijven. De benoeming geschiedt door het bestuur op voordracht van de participerende kerken en de vrijwilligers.  

Voorzitter: dhr. J.C. van der Linden, telefoon 010-4714696, e-mail
Penningmeester: dhr. J.C.Olsthoorn
Secretaris: mevr. T. Onverwagt, telefoon 010-4716200, e-mail

Doelstelling/visie
Het creëren en in stand houden van ontmoetingsmogelijkheden voor alle bewoners in Schiedam-Noord en anderen die daar behoefte aan hebben. Een open huis, open naar de wijk, open naar de wereld, een plek voor ontmoeting voor en met iedereen, een plek voor rust en stilte ,een stukje kerk midden in de week.

Beleidsplan
PR en vrijwilligers 
Publiciteit is en blijft een speerpunt. Het doel hiervan is enerzijds om meer bekendheid aan onze activiteiten te geven en anderzijds om meer mensen voor ons werk te interesseren. Verjonging van het vrijwilligersbestand is voor de continuïteit en eventuele uitbreiding van de activiteiten dringend noodzakelijk.
Uitbreiding activiteiten 
Er worden plannen gemaakt om de maaltijdactiviteiten wellicht nog iets uit te breiden. Gedacht wordt aan het organiseren van lunchbijeenkomsten. In 2013 is begonnen met zondagmiddagactiviteiten. Deze bleken in een behoefte te voorzien en zullen worden voortgezet en uitgebreid.  
Samenwerking met anderen
De reeds gelegde contacten met Woonplus en met andere in de wijk werkzame organisaties zullen verder worden onderhouden en uitgebouwd. Verder wordt de samenwerking met de wijkopbouwwerker en de ouderenadviseur geïntensiveerd.
Eenzaamheid vormt een groot probleem onder de vergrijzende populatie van onze wijk. Het is niet eenvoudig om met deze problematiek om te gaan. We zoeken in dit verband verdergaande samenwerking met de kerken en andere relevante partners.  
In het kader van de veranderingen in de WMO krijgen de (burgerlijke) gemeenten meer verantwoordelijkheden op het gebied van welzijn. Per 1 januari 2015 worden wijkondersteuningsteams operationeel. Er zal zeer actief worden gezocht naar mogelijkheden om iets voor elkaar en (dus) voor onze wijk te betekenen.  
De betrokkenheid van de kerken bij het wel en wee van ons inloophuis zal waar mogelijk worden vergroot. ‘De Weerklank’ zal in toenemende mate worden gebruikt in het kader van de pastoraal-diaconale activiteiten van de deelnemende kerken.  
De Raad van Kerken Schiedam heeft onderzoek gedaan naar de missionair-diaconale activiteiten in Schiedam, met de bedoeling deze activiteiten wat meer op elkaar af te stemmen en, daar waar wenselijk, uit te breiden. ‘De Weerklank’ is hierbij betrokken. Op dit moment is de voortgang van dit project nog steeds onzeker in verband met de (te kleine) personele bezetting van de sectie diaconaat van de Raad van Kerken.  
Er zijn ook plannen om, nu de ANBI-verklaring door de Belastingdienst is afgegeven, particulieren actief te gaan benaderen om ons werk te sponsoren.
Daarnaast gaat ook het 'gewone' werk van ons inloophuis door. De gebruikelijke activiteiten zullen met enthousiasme worden voortgezet.

Beloningsbeleid
Leden van het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.
 
Verslag Activiteiten
Ook in het jubileumjaar hebben de gebruikelijk activiteiten doorgang gevonden. In de eerste plaats was ‘De Weerklank’ gewoon open. Tijdens de openingsuren kon ieder die dat wilde binnenlopen om een kopje koffie te drinken, even de stilte op te zoeken of juist een praatje te maken, een spelletje te doen etc. Er zomaar te zijn zien wij nog steeds als onze belangrijkste taak. Dit jaar is ook begonnen met het organiseren van activiteiten op de zondagmiddag. Zo zijn er twee muziekmiddagen gehouden. In het kader van de Vredesweek hebben we op een zondagmiddag nader kennisgemaakt met het werk van PAX. Ook is er een High Tea georganiseerd.Daarnaast waren de maaltijdbijeenkomsten op donderdag erg populair. Ons inloophuis beschikt sinds 20 mei 1999 over een nieuwe keuken die het mogelijk maakt om voor 25 à 30 mensen tegelijk een maaltijd te verzorgen. Dit gebeurt tweemaal per maand. Verder is er één keer in de maand een morgengebed, met de mogelijkheid om na afloop met elkaar na te praten en koffie te drinken. Sinds enige tijd is het mogelijk om boeken te lenen / ruilen / lezen. We hebben een kleine boekenkast waarin bezoekers hun uitgelezen boeken kunnen achterlaten. Deze boeken mogen door anderen worden meegenomen. Met enthousiasme wordt van deze mogelijkheden gebruik gemaakt. Ook zijn er exposities in ‘De Weerklank’. De Bijbel in beeld groep laat ons regelmatig meegenieten van het resultaat van hun inspanningen. Wij bieden regelmatig onderdak aan de Charismatische werkgroep, maakt de Rozenkransgroep gebruik van ons pand en zijn er activiteiten georganiseerd in het kader van de Vastenactie. De Wereldwinkel is ook bij ons te gast. Zij organiseerden een zomermarkt en, eind november, een grote kerstmarkt.

Financiele verantwoording; verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting 2015 inzicht in de ontvangsten en de bestedingen van dat jaar. De kolom Rekening 2014 geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het verslagjaar 
 
Baten en Lasten
  begroting rekening rekening
  2015 2015 2014

BATEN
 
Bijdragen kerken  € 0  € 0  € 5269
Giften  € 0  € 0  € 600
Maaltijden  € 0  € 0  € 1170
Jubileum € 0 € 0 € 75
Overige € 0 € 0 € 407
Activiteiten € 0 € 0 € 456
Totaal baten  € 0  € 0  € 7977

LASTEN
 
Huisvestingskosten  € 0  € 0  € 6904
Bestuurs-/ beheerskosten  € 0  € 0  € 937
Activiteiten  € 0  € 0  € 422
Jubileum  € 0  € 0  € 411
Totaal lasten  € 0  € 0  € 8674
 
Resultaat (baten - lasten)  € 0  € 0  € -697

Toelichting
De exploitatie van ons ontmoetingshuis heeft in het jaar 2014 geleid tot een tekort van € 697 Dit is aanzienlijk minder dan begroot, want bij het opstellen van de begroting gingen wij nog uit van een tekort van € 1660 De totale lasten zijn, naast de kosten van ons jubileum, nagenoeg gelijk aan de begroting maar door hogere inkomsten valt het tekort stukken lager uit.

Uitgaven 
Aan de kostenkant zien we ten opzichte van 2013 een afname in de huisvestingskosten (o.a. door lagere verwarmings- en energiekosten). De kosten voor ons jubileum hebben wij kunnen beperken tot € 411 De totale lasten bedragen € 8.674

Inkomsten
De belangrijkste inkomsten zijn jaarlijks de vaste bijdragen van de drie kerkgenootschappen in Schiedam Noord. Door extra aandacht voor ons ontmoetingshuis zijn de opbrengsten van collecten aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Onze maaltijden worden nog steeds zeer goed bezocht en zijn de laatste jaren een vaste waarde geworden in onze inkomsten. Wij zijn verheugd met de giften die wij dit jaar weer hebben ontvangen en zijn de gevers daarvoor zeer dankbaar. Voor ons jubileum ontvingen wij een speciale gift van € 75 De totale inkomsten komen uit op € 7.977 De exploitatie is afgesloten met het in de aanhef genoemde negatieve resultaat.

Bespreking en kascontrole
De concept jaarcijfers 2014 en de begroting 2015 zijn tijdens de bestuursvergaderingen in het nieuwe jaar besproken en vervolgens voorgelegd aan de drie geld gevende kerken. De penningmeesters van de deelnemende kerkinstellingen hebben op 31 maart 2015 de voorgelegde stukken gecontroleerd en na een toelichting op de jaarcijfers en de begroting hun goedkeuring gegeven.

Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting
Zie exploitatie en toelichting 2014. Dit is ook van toepassing voor 2015
terug