ANBI Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam ANBI Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam
Algemene gegevens van de Orotestantse Gemeente Kethel te Schiedam behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam
RSIN/Fiscaal nummer: 8258.58.379
Website adres: www.pknschiedam.nl
E-mail:
Postadres: Galjoot 1
Postcode: 3123 BE
Plaats: Schiedam
 
Algemene gegevens van de Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
Naam ANBI: Protetstantse Gemeente Kethel te Schiedam RSIN/Fiscaal nummer: 002 634 673 Website adres: www.pknschiedam.nl E-mail:  Postadres: Galjoot 1 Postcode: 3123 BE Plaats: Schiedam
 
Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Op www.pknschiedam.nl vindt u het beleidsplan 2019 - 2023 van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals organist en
koster/, is  gebaseerd op de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Met ingang van 1 januari is er een nieuwe gemeente ontstaan, te weten Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam. De nieuwe gemeente betreft de Hervormde Gemeente Kethel & Spaland en de wijk De Ark van de Protestantse Gemeente Schiedan

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting 2017 inzicht in de ontvangsten en de bestedingen van de kerkrentmeesters in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het jaar 2019 zullen sterk afwijken van de bestedingen van het jaar 2018. Dit als gevolg van het samengaan tot een nieuwe gemeente. In het pastoraat wordt voorzien door een full-time predikant en een full-time predikant  vanuit de mobiliteitspool. (voor drie jaar)


Klikt u op deze link Baten en Lasten  om een duidelijk financieeloverzicht te bekijken.

Op www.pknschiedam.nl vindt u het beleidsplan 2019 - 2023 van onze gemeente.
 
Baten en Lasten Kerkrentmeesters
  Begroting Rekening   Rekening
  2018 2018 2017

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen  € 124400  € 125270 €  124345
Bijdragen gemeenteleden  € 94750  € 101081 € 99499
Subsidies en overige bijdragen € 0 € 0 € 0
Totaal baten € 219150  €226351  € 223844

LASTEN
 
Bestedingen pastoraat  € 101000 € 102170  € 98603
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk  € 9500  € 7401  € 6015
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  € 10950  € 9949  € 9788
Lasten kerkelijke gebouwen  € 56000  € 62607  € 70978
Salarissen (koster, organist e.d.)  € 28400  € 28107  € 27307
Lasten beheer en administratie  € 6400  € 5433  € 5889
Lasten overige eigendommen
En inventarissen
 € 6250  € 6148  € 2796
Totaal lasten  € 218500  € 221815  € 221376
 
Resultaat (baten - lasten)  € 650 €4536 €2468

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De kerkelijke gemeente bezit nog enig vermogen in de vorm van woningen en gebouw De Rank. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens een beperkte bijdrage voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster en organist) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.


 

 
 

 


terug