ANBI Hervormde Gemeente Kethel en Spaland ANBI Hervormde Gemeente Kethel en Spaland
Algemene gegevens van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Hervormde Gemeente Kethel en Spaland
RSIN/Fiscaal nummer: 8258.58.379
Website adres: www.pknschiedam.nl
E-mail:
Postadres: Galjoot 1
Postcode: 3123 BE
Plaats: Schiedam
 
Algemene gegevens van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
Naam ANBI: Hervormde Gemeente Kethel en Spaland RSIN/Fiscaal nummer: 002 634 673 Website adres: www.pknschiedam.nl E-mail: Postadres: Galjoot 1 Postcode: 3123 BE Plaats: Schiedam
 
De Hervormde Gemeente Kethel en Spaland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
Deze kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde.
De Hervormde Gemeente Kethel en Spaland heeft een ANBI-nummer bij de Belastingdienst.
Samenstelling bestuur Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het college van kerkrentmeesters telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
Doelstelling/visie De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Beleidsplan Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien via deze link, beleidsplan Op www.pknschiedam.nl vindt u het beleidsplan 2015-2020 van onze gemeente.
Beloningsbeleid De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals organist en koster/, is  gebaseerd op  [e2] de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Verslag Activiteiten De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Voorgenomen bestedingen De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting 2017 inzicht in de ontvangsten en de bestedingen van de kerkrentmeesters in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het jaar 2017 zullen afwijken van de bestedingen van het jaar2016. Er dient minder onderhoud  aan de diverse panden verricht te worden. In het pastoraat werd in 2017 voorzien door een full-time predikant en een predikant voor 20 %.
Klikt u op de link Baten en Lasten bij het schema  om een duidelijk financieel overzicht te bekijken. 
Opbrengsten uit bezittingen  Bijdragen gemeenteleden  Subsidies en overige bijdragen € Totaal baten LASTEN
 
Bestedingen pastoraat Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk € Bijdragen aan andere organen binnen de kerk Lasten kerkelijke gebouwen Salarissen (koster, organist e.d Lasten beheer en administratie Mutatie voorzieningen  Totaal lasten
Resultaat (baten - lasten)
Toelichting Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De kerkelijke gemeente bezit nog enig vermogen in de vorm van woningen en gebouw De Rank. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens een beperkte bijdrage voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster en organist) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.


Klikt u op deze link Baten en Lasten  om een duidelijk financieeloverzicht te bekijken.
Baten en Lasten Kerkrentmeesters
  Begroting Rekening  R ekening
  2017 2017 2016

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen  € 112.600  € 113.840  €  109.549
Bijdragen gemeenteleden  € 99.500  € 99.499 €  105.677
Subsidies en overige bijdragen € 8.500 € 9.724 €  12.905
Totaal baten  € 220.600  € 223063  € 228.131

LASTEN
 
Bestedingen pastoraat  € 98.350 € 98.603  € 95.876
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk  € 10.500  € 6.015  € 7.549
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  € 10.800  € 9.788  € 10.833
Lasten kerkelijke gebouwen  € 47.650  € 47.491  € 86.499
Salarissen (koster, organist e.d.)  € 30.020  € 27.307  € 26.564
Lasten beheer en administratie  € 5.400  € 4.392  € 4.170
Mutatie voorzieningen  € 17.000  € 27.000  € -/-10000
Totaal lasten  € 219.720  € 220.595  € 221.491
 
Resultaat (baten - lasten)  € 880 € 2.468 € 6.640

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De kerkelijke gemeente bezit nog enig vermogen in de vorm van woningen en gebouw De Rank. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens een beperkte bijdrage voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster en organist) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.


 


terug