ANBI Diaconie Protestantse Gemeente te Schiedam ANBI Diaconie Protestantse Gemeente te Schiedam
Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente te Schiedam
Telefoonnummer (facultatief): 06-57192828
RSIN/Fiscaal nummer: 824104572
Website adres: http://www.pknschiedam.nl
E-mail: secretaris-diaconie@pknschiedam.nl
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
Postadres: Nieuwstraat 32
Postcode: 3111 JP
Plaats: Schiedam
 
De Protestantse Gemeente  Schiedam  is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Schiedam.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Onze gemeente bestaat uit 2 wijkkerkenraden, te weten stad en noord. Daar boven staat de Algemene Kerkenraad(AK).
 Het College van diakenen telt  11 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie. Dit college wordt in haar taken bijgestaan door 2 diaconale medewerkers, de penningmeester en de boekhouder. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Doelstelling/visie
De missie van de diaconie is het helpen waar geen helper is, een stem te geven aan hen die geen stem hebben. En het bewust maken en activeren van de gemeente met betrekking tot haar diaconale roeping, dichtbij en ver weg. Dit willen wij bereiken door middel van onderstaande doelstellingen. De diaconie en de gemeenteleden in te zetten voor wie lijden door ziekte, armoede, onrecht, achterstelling en bijstaan in het zoeken naar vertroosting en gerechtigheid. Het nemen of ondernemen van initiatieven gericht op het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn. het waarnodig aanspreken van de overheid, de samenleving en de gemeenteleden op hun verantwoordelijkheid voor het bevorderen van gerechtigheid. En het uitvoeren van taken tijdens de erediensten conform de richtlijnen van de kerkorde.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Sciedam: Beleidsplan 2017

Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een verslag over de activiteiten van 2014 kunt u hier vinden: klik hier

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
Begroting 2019 en rekening 2018

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug