Onze leidraad in het geloof

Onze leidraad in het geloof
 
 
Algemeen Algemeen
Op deze pagina vindt u:
 
Organisatie

Organisatie
Schiedam heeft twee protestantse gemeenten:
- de Protestantse Gemeente te Schiedam
- de Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam

De Protestantse Gemeente te Schiedam is op 12 februari 2009 ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse Hervormde gemeente te Schiedam-stad, Gereformeerde kerk Schiedam en de Evangelisch-Lutherse gemeente. De Evangelisch - Lutherse gemeente is sinds begin 2018 volledig ingetrokken in de Grote Kerk. 

M.i.v 1 maart 2019 zal de Gereformeerde kerk Schiedam Noord niet meer tot deze gemeente behoren.
De Hervormde Gemeente Kethel en Spaland in Schiedam en de wijkgemeente Noord van de Protestantse Gemeente te Schiedam zijn gefuseerd m.i.v. 1 maart 2019.  Vanaf januari 2019 functioneerden zij al in de nieuwe vorm.
lees meer »
 
Predikanten

Predikanten
Bij de twee protestantse gemeentes van Schiedam werken vier predikanten:

- ds. Dolf Tielkemeijer;
- drs. Hans van der Linden;
- ds. Willem van der Vegt;
- ds Marten Knevel (per 1 september 2019)
lees meer »
 
Diaconieën

Diaconieën
De opdracht van het diaconaat is om te helpen waar geen helper is, stem te geven aan hen die geen stem hebben en het bewustmaken van de gemeente van haar diaconale roeping. Voor uiteenlopende problemen kunt u bij hen terecht; zoals op het gebied van maatschappelijk werk en sociale voorzieningen (uitkeringen, bijzondere bijstand e.d.). Wat dit concreet betekent? Klik op lees meer.
lees meer »
 
Kerkenraden

Kerkenraden
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord bedienden. Een kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant en kerkrentmeesters.
Klik hier om te zien hoe de kerkenraden in deze kerken zijn verdeeld.
 
Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters
De colleges van kerkrentmeesters worden gevormd door de kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters behartigen de stoffelijke belangen van de kerkelijke gemeente. Daaronder vallen geldwerving, beheer van kerkelijke goederen, het onderhoud van de kerkelijke gebouwen, controle over de kerkelijke bezittingen en het sluiten van contracten namens de gemeente met kerkelijke functionarissen en eventuele derden. Omdat hun taak ook dikwijls een pastorale kant heeft, is een aantal kerkrentmeesters ook als ouderling van de gemeente bevestigd. De kerkrentmeesters stellen begrotingen en de jaarrekeningen op. Zij baseren zich bij het beheer en onderhoud van de gebouwen op de beleidsplannen en de meerjarenramingen die daartoe zijn vastgesteld. Actie kerkbalans, lees meer.

lees meer »
 
Pastoraat Pastoraat
Bezoek van een predikant, een kerkelijk werker, een ouderling, iemand van het bezoekteam is voor veel mensen onmisbaar. Al deze mensen proberen er met elkaar op toe te zien dat wij als gemeente u niet vergeten.
 
Gebouwen

Gebouwen
De twee protestantse gemeenten Schiedam vieren de eredienst in drie kerkgebouwen. De Dorpskerk, De Ark en de Grote of St.-Janskerk. Deze kerkgebouwen zijn ieder karakteristiek. Klik op 'lees meer' en lees van elk gebouw afzonderlijk de bijzonderheden.
lees meer »
 
Ledenforum

Ledenforum
U kunt hier inloggen
lees meer »