Redactie website Redactie website
Voor aanvullingen, opmerkingen, vragen etc. kunt u persoonlijk een van de contactpersonen benaderen.

Voor de Dorpskerk/Ark: Rianne van Woerkom, website@pgkethel.nl
Voor de Grote Kerk: Nynke Kaastra, info@pkngrotekerkschiedam.nl

 
 
Adressenwijzer Adressenwijzer
Op deze pagina vindt u adresinformatie over de volgende onderwerpen:
- predikanten, klik hier;
- diaconie en werelddiaconaat, klik hier;
- kerkenraden, klik hier;
- kosters en gebouwbeheerders, klik hier;
- kerkelijke bureaus, klik hier;
- kerkrentmeesters en financiën, klik hier;
- muziek en koren, klik hier;
- redactie website, klik hier;
- voor u / volwassenen, klik hier;
- voor jou / jeugd, klik hier;
- verenigingen en organisaties, klik hier.

 
Predikanten Predikanten
 
Predikanten van de Protestantse Gemeente te Schiedam  
     
Wijk Predikant Contact
Stad Ds. W.M. (Willem) van der Vegt dsvandervegt@pknschiedam.nl

 
Predikanten van de Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam
   
Predikant Contact
Ds. J.A. (Dolf) Tielkemeijer e-mail
Drs. J.C. (Hans) van der Linden e-mail


 

 


Meer informatie over de predikanten, klik hier.
 
Diaconieën en werelddiaconaat Diaconieën en werelddiaconaat
Diaconie Protestantse Gemeente te Schiedam
- postadres (Noord en Stad): Nieuwstraat 32, 3111 JP  Schiedam
- bankrekening (Noord en Stad): NL68 INGB 0000 4615 83
- contactpersoon (Noord): Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk
- contactpersoon (Stad): Mevr. M. Docter
Diakenen (Noord - De Ark)    
Naam Functie Contact
Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk voorzitter diaconienoord@pknschiedam.nl
Dhr. P. Venema   e-mail
     
Diakenen (Stad - Grote Kerk)    
Naam Functie Contact
Mevr. M. Docter voorzitter diaconiestad@pknschiedam.nl
Mevr. E. Clarijs diaconaal medewerkster secretaris-diaconie@pknschiedam.nl
Dhr. J. Guijt diaconaal rentmeester/ notulist e-mail
Mevr. F.H. Stokker diaconaal rentmeester  
Mevr. M. Hart  diaconaal rentmeester e-mail
Mevr. N. van Veen    
Mevr. R. van Kleeff - Groen   e-mail
Dhr. G. Rijnberk boekhouder  
Dhr. H. Wigmans penningmeester penningmeester-diaconie@pknschiedam.nl
     
Diaconie Hervormde Gemeente Kethel en Spaland
- postadres: postbus 4140, 3102 GC  Schiedam
- bankrekening: NL89RABO0373737998
- contactpersoon: dhr. Ph. Waslander (voorzitter)
- administrateur: 
     
Diakenen    
Naam   Contact
Dhr. Ph. Waslander   diaconie@pgkethel.nl
Mevr. C. van der Mark-Boekestijn    
Mevr. L. Smits    
     
     
     


Werkgroep Werelddiaconaat
De Werkgroep Werelddiaconaat stelt zich tot doel om binnen onze kerken, in ‘Stad’ en ‘Noord’, het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht van gemeenteleden te brengen. De werkgroep volgt hierbij grotendeels de lijnen van Kerk in Actie die materiaal en informatie beschikbaar stelt voor projecten en ook de jaarlijkse collectes coördineert.
 
Adresgegevens Werkgroep Werelddiaconaat:
- e-mailadres: werelddiaconaat@pknschiedam.nl

Het dagelijks bestuur:
- Dhr. K. Boot, voorzitter
- Mevr. F. Stokker, secretaris

 
Kerkenraden Kerkenraden
 
Kerkenraden van de Protestantse Gemeenten te Schiedam  
     
Kerkenraad Grote Kerk  
Naam Functie   E-mailadres
Mevr. E. Kruithof voorzitter a.i.  
Dhr. W. Dicke ouderling e-mail
Dhr. C.J. Koppe ouderling - kerkrentmeester e-mail
Dhr. B. Ridder ouderling - diaken e-mail
Mevr. P. Vrolijk ouderling - diaken  
Mevr. H. Mulder ouderling - scriba scriba-stad@pknschiedam.nl
Mevr. J. Mulder ouderling - scriba scriba-stad@pknschiedam.nl
vacant predikant e-mail
     
Mevr. E. Boon afgevaardigde naar classis (geen lid kerkenraad) e-mail
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kethel: info@pgkethel.nl
Naam Functie E-mailadres
Ds. J.A. Tielkemeijer predikant ds.tielkemeijer@pgkethel.nl
Drs. J.C. van der Linden  predikant  ds.vanderlinden@pgkethel.nl
Mevr. A.M. Manintveld ouderling, scriba scriba@pgkethel.nl
Dhr. K.Boot.  voorzitter/ouderling  
Dhr.. K.Timmer ouderling/ kerkrentmeester  
Dhr. M. Dijkshoorn ouderling, jeugd  
Dhr. L.F. Griffioen ouderling kerkrentmeesters  
Dhr.K. Aalbers kerkrentmeester  
Dhr. G.P. van Woerkom kerkrentmeester (geen lid kerkenraad)  
Dhr. Ph. Waslander diaken, voorzitter diaconie@pgkethel.nl
Dhr. K. van Schie diaken  
Mevr. L. Smit diaken  
Mevr. C. van der Mark-Boekestijn diaken  
Mevr.L.Bogaerdt ledenadministratie ledenadministratie@pgkethel.nl
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Kosters en gebouwbeheerders Kosters en gebouwbeheerders

De Ark
Hargplein 101
3121 VG  Schiedam
Koster/beheerder: Mevr. A.S. Nagtegaal
e-mail

De Grote of St. Janskerk
Nieuwstraat 34
3111 JP Schiedam
Koster/beheerder: Dhr. Paul van Wijngaarden
tel: 010-4266241 
e-mail

Dorpskerk
Noordeinde 10
3121 KG  Schiedam
Koster: Mevr. J.Nooteboom
e-mail

Het Schepphuis
Dorpsstraat 17
3121 KB Schiedam
Beheerders: Rob en Margreet Buitenhuis
e-mail

Terpzicht
Noordeinde 12
3121 KG  Schiedam
Koster: Mevr. J. Nooteboom
e-mail

De Wissel
Broersveld 123 b
3111 LE  Schiedam
Voorzitter/ coördinator: Dhr. Paul van Mansum
e-mail

De Weerklank
Cornelia van Zantenplein 51
3122 CG  Schiedam
tel. 010-4718009
Voorzitter: Dhr. J.C. van der Linden
e-mail

 
Kerkelijke bureaus Kerkelijke bureaus

De kerkelijke bureaus houden de ledenadministratie en -statistiek van de kerkelijke gemeente bij.
 
Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te Schiedam
Geopend elke vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur.

Nieuwstraat 32
3111 JP  Schiedam
tel.: 010-4266139
kerkelijkbureau@pknschiedam.nl

ANBI-nummer Protestantse Gemeente te Schiedam: klik hier

 
Kerkelijk Bureau van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland
De administratie van de gemeente wordt verzorgd door de heer Breugem.
e-mail

ANBI-nummer Hervormde Gemeente Kethel en Spaland: klik hier

 
Kerkrentmeesters en financiën Kerkrentmeesters en financiën
 
Kerkrentmeesters  
     
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Schiedam
Naam Functie E-mailadres
Dhr. C.J.Koppe voorzitter  
Dhr. M. van Unen secretaris  
Dhr. A.A.M. van der Knaap contact St. Sint Jan, acties  
Dhr. G. Pijpers penningmeester kerkrentmeester@pknschiedam.nl
Mevr. I.H.ten Have notulist  
Dhr. A.E.Gille boekhouder  
     
Dhr. G. Rijnberk adviseur salarissen en traktementen  
Dhr. A.P. Vos adviseur  
Vacant boekhouder CvK  
     
Bankrekeningnummers van CvK Protestantse Gemeente te Schiedam:
- NL80 RABO 0373 7287 51      voor Kerkbalans, vrijwillige bijdragen, giften, collecte-bonnen
- NL30 RABO 0373 7287 78      voor bijdragen Solidariteits-kas en extra acties.
     
Werkgroep Financiën van de Protestantse Gemeente te Schiedam
Naam Functie E-mailadres
Dhr. G. Pijpers voorzitter kerkrentmeester@pknschiedam.nl
Dhr. A.E.Gille boekhouder CvK  
Mevr. I. Hemminga financiële controle  
Dhr. G. Rijnberk boekhouding diaconie  
Vacant financiële controle  
Dhr. P. van Wamelen financiële controle  
Dhr. J.C Meeuse financiële controle  
     
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Kethel
Naam Functie E-mailadres
Dhr. P.W.G. Boks voorzitter e-mail
Dhr. L.F. Griffioen secretaris e-mail
Dhr. T.H. Tromp    
Dhr. K.Timmer    
Dhr. K. Aalbers   e-mail
Dhr. B. Breugem financieeladministrateur kerkrentmeester@pgkethel.nl
     
Bankrekeningnummers van PG Kethel te Schiedam:
- NL47 FVLB 0699 8416 58      (SKG)
- NL71 RABO 0125 4029 96

 
Muziek en koren Muziek en koren
Muziek en koren
 
Muziek / koor Contactpersoon Contact
Avondmuziek Dorpskerk Kethel Mevr. E. Meijboom, secretaris e-mail
De Ark-zanggroep Mevr. W. Nierop e-mail
De Oostercantorij Mevr. G. Heuchemer-Souge e-mail
Dorpskerk Cantorij Mevr. G.D. Sels-Speijer
Mevr. E. van Toor-van der Hoff
e-mail
-
Sursum Corda Dhr. H. Jansen Jansen.kerkmuziek@planet.nl
Gospelkoor ‘The New Life Singers’ Mevr. M. Heyblom website
Gospelsound Dorpskerk Dhr. F. Griffioen e-mail
Organist, Grote Kerk Dhr. A. Leistra website
Organist, De Ark Dhr. J.A. Lucas  
Organist, Dorpskerk Dhr. J.C. Blankers e-mail
Piano, De Ark Mevr. W. Nierop e-mail
Vocalis St Jan, St Janskerk Dhr. J. Brederveld tel. 06-54700929
Avonden over het nieuwe Liedboek Mevr. I.H. Gerringa e-mail


 
 
Voor u / volwassenen Voor u / volwassenen
Voor u / volwassenen Contactpersoon Contact
De Taakgroep Vorming en Toerusting Mevr. M. Huiskens
Mevr. S. van der Schalk
-
e-mail
Ochtendgebed in de Dorpskerk Ds. J.A. Tielkemeijer (Dorpskerk) jtielkem@xs4all.nl
Doop Ds. J.A. Tielkemeijer (Dorpskerk) jtielkem@xs4all.nl
Huwelijk Ds. J.A. Tielkemeijer (Dorpskerk) jtielkem@xs4all.nl
Gedachteniswand in De Ark Dhr. J. van der Schalk
Mevr. S. van der Schalk
e-mail
Commissie Liturgie & Eredienst Mevr. J. Dijkstra-Hagendijk (De Ark)
Mevr. I.H. Gerringa (Dorpskerk)
Dhr W. Donkers (Grote Kerk)
-
e-mail
-
Bloemengroet Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk
Dhr. A.C. de Groot
Mevr. A. Vijgeboom (Grote Kerk)
diaconienoord@pknschiedam.nl
e-mail
e-mail
Open Ontmoetingsbijeenkomsten Ds. Tielkemeijer jtielkem@xs4all.nl
Gespreksgroep Bijbelboek Psalmen Mevr. I.H. Gerringa e-mail
Heckelberg Mevr. I.H. Gerringa e-mail
Jonge Ouders Ds. J.A. Tielkemeijer
jtielkem@xs4all.nl
25+ Gespreksgroep (stad) Dhr. C. Koppe e-mail
30+ Gespreksgroep (noord) Mevr. J.M.C. de Regt e-mail
Groep Veertig Plus Mevr. E.M. van Meggelen
Mevr. H. Rosdorf
e-mail
e-mail
Zondagmiddag in de Dorpskerk Dhr. F. Griffioen e-mail
Ontmoetingen Mevr. K. Festen-Hoff
Dhr. L.F. Griffioen
Mevr. A. Manintveld
Dhr. A. Schenkel
Mevr. W. Waslander
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
Vakantiecommissie Diaconie Dhr. P. Venema
Mevr. J.W.C. Moerkerken-ten Napel
Mevr. G.W.H.M. de Boer
e-mail
e-mail
-
O.P.A. (Oud Papier Actie) Dhr. L.F. Griffioen e-mail
Rommelmarkt Dhr. D. Docter
Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk
Mevr. A. Manintveld

diaconienoord@pknschiedam.nl
e-mail
Koningsdag in Kethel Mevr. W. Waslander
Mevr. A. Dijkshoorn
e-mail
e-mail
Autodienst Dhr. P. Venema (De Ark)
Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk (De Ark)
Dhr. T.H. Tromp (Dorpskerk)
Dhr. G.P. van Woerkom (Dorpskerk)
Mevr. L. van Dalen (Grote Kerk)
e-mail
diaconienoord@pknschiedam.nl
e-mail
e-mail
e-mail
Beamer (De Ark) Dhr. D. Johansen  
Begraafplaats (Dorpskerk) Dhr. Breugem dorpskerknoordeinde@gmail.com
Collectebonnen Dhr. Gille (De Ark)
Dhr. Breugem (Dorpskerk)
kerkelijk bureau (Grote Kerk)
-
dorpskerknoordeinde@gmail.com
kerkelijkbureau@pknschiedam.nl
Crèche en oppasdienst Mevr. R. Erkens (De Ark)
Mevr. J. Nooteboom (Dorpskerk)
Mevr. A.B. van Woerkom (Dorpskerk)
e-mail
e-mail
riannedorpskerk@outlook.com
Schiedams Kerknieuws Mevr. J.A. Guijt-Drenth (redactie)
Mevr. A. de Jager (redactie)
Dhr. B. Kaptein (redactie)
Dhr. H. Landegent (abonnementen)
schiedamskerknieuws@pknschiedam.nl
-
-
e-mail
info.abonnementen_skn@pknschiedam.nl
Kerktelefoon en Internet Diaconie (De Ark/ Dorpskerk) www.kerkomroep.nl
Kopieerwerk Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente
te Schiedam (Grote Kerk)
Dhr. R.R. Buitenhuis (Dorpskerk en De Ark)
-
kerkelijkbureau@pknschiedam.nl
e-mail
Zondagsbrief (stad) Mevr. R. Landegent/ mevr. A. Vijgeboom zondagsbrief@pknschiedam.nl
 
Zondagsbrief (noord) Mevr. E. Johansen/ mevr. M.A. Verkade zondagsbriefnoord@pknschiedam.nl


 
Voor jou / jeugd Voor jou / jeugd
Voor jou / jeugd
 
Voor jou / Jeugd Contactpersoon E-mailadres
Kerk op Schoot Hanny van Pelt (Grote Kerk)  
Kom in de Kring Mevr. R. Erkens (De Ark en Dorpskerk)  e-mail
Kindernevendienst Mevr. W. Nieuwsma (De Ark)
Mevr. N. Rijnsdorp-Bervoets (De Ark)
Mevr. H. Roeleveld (Dorpskerk)
Mevr. J. van Gameren (Dorpskerk)
Mevr. M. Rodenburg (Dorpskerk)
e-mail
e-mail
e-mail
-
-
Brug- en Stuurgroep Dhr. M. Dijkshoorn
Dhr. J. van der Eijk
e-mail
e-mail
16+-groep Mark Versluis (Grote Kerk) e-mail
Jongeren en geloven, catechese Ds. J.A. Tielkemeijer jtielkem@xs4all.nl
Catechese voor anders begaafden  Dhr. S. Koppe
Mevr. J. Koppe

 
 
Verenigingen en organisaties Verenigingen en organisaties
 
Verenigingen en organisaties Contactpersoon Contactgegevens
Stichting Vrienden van de Grote Kerk Dhr. J. de Beer Kerkelijk Bureau
Nieuwstraat 32
3111 JP Schiedam
Amnesty International Dhr. J. Okkema e-mail
Passage Mevr. C. Groeneweg-Richters 't Schepphuis
Dorpsstraat 17
e-mail
Wereldwinkel Mevr. A. Buitelaar Lange Achterweg 14
Schiedam
website
Zorgcentrum Harg-Spaland   Willem Andriessenlaan 2
3122 JT  Schiedam
website
Zorgcentrum Drie MaasStede   Voorberghlaan 35
3123 AX  Schiedam
website